click to enable zoom
Loading Maps logo

Pravilnik o privatnosti

Član 1.
Ada Bojana For Me vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu
time što su se samostalno registrovali na sajtu i ostavili svoje podatke, a u za to jasno određenu svrhu komunikacije sa potencijalnim gostima u njihovim objektima koje oglašavaju, i to na zakonom dozvoljen način..

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom
izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 2.
Putem ove stranice Ada Bojana For Me obaveštava lice na koje se podaci odnose o
sledećem:
• Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog
funkcionisanja Ada Bojana For Me internet servisa, bezbednost članova internet servisa,
i omogućavanje pristupa svim servisima sajta.
• Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika,
a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
• Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka registracijom na sajtu može u bilo koje doba i
bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi
prestanak članstva, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja
članstva, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je
pristanak povuklo.
• Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao
i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.
Član 3.
Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:
Ime, prezime i e-mail adresa.

EnglishSerbian